Reklamácie

Vážený zákazník, 

prosím pozorne, si prečítajte nasledujúce informácie, ktoré ustanovujú podmienky a spôsob, akým môžete uplatniť reklamáciu na tovar zakúpený v našom obchode.

Pred samotnou reklamáciou tovaru nás neváhajte kontaktovať emailom (info@solarone.sk).

Problém môže byť odstránený našim poradenstvom a môžete tak predísť zbytočnému posielaniu produktov.

Odporúčame si aj prezrieť často kladené otázky spolu s odpoveďami.

Reklamácie nám pošlite na adresu: elektroflow s.r.o., M.R.Štefánika 1835/32 026 01 Dolný Kubín.

 

1. Rozlišujeme 3 druhy reklamácií

a) akostné (poškodený tovar).

b) množstevné (nedodaný, alebo na viac dodaný tovar).

c) spotrebiteľské (týkajúce sa už predaného tovaru konečnému spotrebiteľovi).

Reklamačný list pre akostné a množstevné reklamácie musí obsahovať:

a) vaše meno alebo názov prevádzky

b) číslo faktúry alebo dodacieho listu, ktorým ste reklamovaný tovar u nás zakúpili

c) dátum vystavenia tohto dokladu

d) názov tovaru

e) kód reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste)

f) nákupná cena reklamovaného tovaru s DPH 

g) popis poškodenia alebo dôvod reklamácie tovaru (nedodané /navyše dodané)

h) pri súpravách pozostávajúcich z viacerých dielov , prosíme presne označiť poškodený diel. (napr. na solárnom panele).

2. Tovar, ktorý chcete reklamovať musí mať vypísaný reklamačný formulár 

Stiahnúť reklamačný formulár

a) vaše meno alebo názov prevádzky

b) meno, adresu a priamy kontakt na spotrebiteľa

c) názov tovaru

d) kód reklamovaného tovaru (nájdete ho na faktúre alebo dodacom liste) 

e) dátum zakúpenia tovaru spotrebiteľom

f) popis závady

g) prílohou spotrebiteľskej reklamácie musí byť: pokladničný doklad (kópia)

h) vyplnený záručný list, ak je dodávaný s výrobkom.

3. Preprava reklamovaného tovaru

Balík resp. kartón musí byť viditeľne označený nápisom REKLAMÁCIA , NÁZVOM a ADRESOU Vašej prevádzky.

Reklamovaný tovar zašlite na adresu: elektroflow s.r.o., M.R.Štefánika 1835/32 026 01 Dolný Kubín.

Prosíme Vás aby ste s reklamovaným tovarom zaobchádzali s náležitou opatrnosťou, aby nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu.

4. Termíny uplatnenia reklamácií:

a) reklamácie množstevné - ihneď , maximálne do 3 dní od dodania tovaru.

b) reklamácie akostné - chyby zjavné - ihneď, maximálne do 3 dní od dodania tovaru.

c) chyby skryté - do 24 mesiacov od dodania tovaru.

d) reklamácie spotrebiteľské - v deň uplatnenia reklamácie spotrebiteľom so zárukou 24 mesiacov.

e) reklamácia na kapacitu batérie - do 6 mesiacov od zakúpenia (výnimka zo zákona).

5. Spôsoby vybavenia reklamácie:

Pri reklamácii rozlišujeme chyby odstrániteľné a neodstrániteľné.

a) odstrániteľné – po následnom odstránení chyby bude zákazníkovi opravený tovar vrátený alebo poskytnutá zľava z ceny.

b) neodstrániteľné –zákazníkovi bude tovar vymenený podľa možnosti skladových zásob firmy, alebo podľa dohody zamenený.

Reklamáciu vybavujeme do 30 dní.

Dodržiavaním týchto ustanovení a spôsobov, prispejete k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej reklamácie a spokojnosti konečného spotrebiteľa.

6. Ďalšie ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. 

3. Viditeľné vady tovaru, ktoré môžu byť podľa svojej povahy zistené okamžite pri preberaní tovaru, kontrolou na mieste dodania, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu na e-mail info@solarone.sk okamžite, najneskôr do 24 hodín po prevzatí tovaru, inak sa predpokladá, že takéto vady v čase prevzatia neexistovali.

4. Skryté vady tovaru, ktoré môžu byť zistené až po odskúšaní je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 5 dní od uplynutia lehoty nasledujúceho odseku.

5. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar najneskôr do 3 dní odo dňa jeho prevzatia dôkladne prezrie a vyskúša, na slúžiaci účel na overenie jeho funkčnosti a bezchybnosti.

6. V prípade oprávnenosti reklamácie a výmeny alebo opravy vadného tovaru predávajúci dodá nový alebo opravený tovar, v čo možno najkratšom čase, no najneskôr v lehote 30 dní.

7. Záručná doba na predávaný tovar je v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedená iná záručná doba. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ ide o produkty ako nabíjateľné batérie, ktoré majú obmedzenú životnosť a sú považované za spotrebný tovar, reklamácia na znižovanie kapacity po lehote 6 mesiacov nemôže byť uznaná.

7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Stiahnúť formulár odstúpenia od zmluvy

Poučenie o odstúpení od zmluvy

 

Reklamácia tovaru

V prípade nefunkčnosti zakúpeného tovaru sa nemusí ihneď jednať o závadu a pred samotnou reklamáciou kontaktovať nás kontaktujte: info@solarone.sk alebo +421 910 151 500

V prípade reklamácie tovaru:

1) Z našej stránky si stiahnite a vypíšte reklamačný formulár

2) Dobre zabalený tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom prosím zašlite bez dobierky na našu adresu prevádzky: elektroflow s.r.o. M.R.Štefánika 1835/32, 02601 Dolný Kubín

3) Reklamácia bude vyriešená čo najskôr avšak z určitých dôvodov to môže trvať maximálne 30 dní.

 

V prípade že Vám prišiel iný tovar, alebo chýba časť tovaru:

Vopred sa ospravedlňujeme. Prosím neváhajte nás čím skôr kontaktovať a na naše náklady zariadime nápravu.

+421 910 151 500 prípadne e-mailom: info@solarone.sk

 

Vrátenie, alebo výmena tovaru do 30 dní

V prípade, že ste zákazník - spotrebiteľ a chcete tovar vrátiť, môžete až do 30 dní od prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy.
Upozorňujeme, že zákazníci, ktorí si zakúpili tovar na firmu, resp. uviedli IČO, nemajú nárok na odstúpenie od zmluvy.

Postup odstúpenia od zmluvy:

  1. Otvorte si prosím formulár na odstúpenie od zmluvy

  2. Vypíšte formulár

  3. Vytlačte formulár a vložte do balenia spolu s produktom

  4. Následne balík zašlite na adresu: elektroflow s.r.o. M.R.Štefánika 1835/32, 02601 Dolný Kubín

Stiahnúť formulár odstúpenia od zmluvy

Chcete vymeniť tovar za iný?

V prípade, že ste zákazník - spotrebiteľ a chcete tovar vymeniť, môžete až do 30 dní od prevzatia tovaru zaslať nám tovar.

V tomto prípade platí vyššie uvedený postup, teda tovar nám prosím pošlite na odstúpenie od zmluvy.

Tovar o ktorý máte záujem si môžete kedykoľvek objednať cez eshop, buď ihneď alebo až po pripísaní finančných prostriedkov na váš účet.

Rozbitý alebo fyzicky poškodený tovar

V prípade že Vám prišiel rozbitý alebo inak fyzicky poškodený tovar, postupujte nasledovne:

  1. Odfotografujte balík aj produkt viacerými fotografiami. Je potrebné vidieť celý tovar a zároveň aj foto s detailnou časťou rozbitého alebo poškodeného miesta.

  2. Kontaktujte nás čím skôr na e-mail s fotografiami: info@solarone.sk

Odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali do 24 hodín od prevzatia tovaru.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. 

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

    a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

    b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

    c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu, 

    d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

    e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

    f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha. 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený  Reklamačný formulár  spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu odporúčame zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu, najneskôr však momentom, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

    a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

    b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

    c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

    d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, 

    e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie, pričom kupujúci potvrdzuje osobné prevzatie resp. je dokladom aj potvrdenie prepravného podniku v prípade ak kupujúci osobne nepreberá reklamáciu.. 

13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.  

14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. 

15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 

16.   Kontakt: elektroflow s.r.o., Sídlo: M.R.Štefánika 1835/32, 026 01 Dolný Kubín, info@solarone.sk Zasielaný tovar na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu: elektroflow s.r.o.,  M.R.Štefánika 1835/32, 02601 Dolný Kubín.