Nezaradené

Cena fotovoltiky na Slovensku

Cena fotovoltických systémov na Slovensku, ako aj inde vo svete, je ovplyvnená viacerými faktormi. K roku 2024 môžeme identifikovať niekoľko kľúčových aspektov, ktoré majú vplyv na cenu fotovoltiky:

 1. Svetové ceny surovín a materiálov: Fotovoltické panely sú vyrobené z polovodičových materiálov, najčastejšie z kremíka. Cena týchto surovín na svetových trhoch môže výrazne ovplyvniť celkové náklady na výrobu solárnych panelov.
 2. Dopyt a ponuka: S rastúcim záujmom o obnoviteľné zdroje energie sa zvyšuje aj dopyt po fotovoltických systémoch. V časoch vysokej dopytu alebo nedostatku ponuky môžu ceny stúpať.
 3. Technologický vývoj: S pokračujúcim vývojom fotovoltickej technológie sa zvyšuje efektivita solárnych panelov a znižujú sa výrobné náklady. Tento trend môže viesť k postupnému zníženiu cien fotovoltických systémov.
 4. Štátne dotácie: Na Slovensku, ako aj v iných krajinách, môžu štátne dotácie znížiť náklady pre koncových užívateľov. Tieto programy sú určené na podporu adopcie obnoviteľných zdrojov energie. Naša firma je registrovaní zhotoviteľ pre národný projekt zelená domácnostiam.
 5. Náklady na inštaláciu a integráciu systému: Okrem ceny samotných solárnych panelov je potrebné zohľadniť aj náklady na inštaláciu, montážny materiál, invertory a integráciu systému do existujúcej elektrickej siete. Ceny týchto komponentov a služieb môžu byť rôzne v závislosti od poskytovateľa.
 6. Ekonomické a politické faktory: Všeobecná ekonomická situácia, inflácia, zmeny v zdaňovaní a politické rozhodnutia môžu tiež ovplyvniť cenu fotovoltiky na Slovensku.

Návratnosť fotovoltickej inštalácie


Návratnosť investície do fotovoltických systémov je kľúčovým faktorom, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri rozhodovaní o ich inštalácii. Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, je návratnosť fotovoltiky ovplyvnená viacerými faktormi:

 1. Počiatočné náklady: Vysoké počiatočné náklady na fotovoltické systémy môžu byť významnou prekážkou, ale vďaka vládnym dotáciám a podporným programom môže byť táto bariéra znížená.
 2. Úspory na elektrickej energii: Návratnosť je výrazne ovplyvněná množstvom elektrickej energie, ktorú systém vyprodukuje, a tým, ako efektívne môže domácnosť alebo podnik znížiť svoje náklady na elektrickú energiu. V oblastiach s vyšším počtom slnečných dní a vyššími cenami elektrickej energie môže byť návratnosť rýchlejšia.
 3. Prevádzkové a údržbové náklady: Fotovoltické systémy vyžadujú minimálnu údržbu, ale akékoľvek náklady na údržbu alebo opravy môžu ovplyvniť celkovú návratnosť investície.
 4. Služba virtuálnej batérie: Dodávatelia elektrickej energie poskytujú službu, ktorá umožňujú vlastníkom fotovoltických systémov predávať prebytočnú elektrickú energiu späť do siete, čím sa zvyšuje návratnosť investície.
 5. Doba života systému: Fotovoltické systémy majú dlhú životnosť, často viac ako 25 rokov. Dlhšia doba života systému zvyšuje potenciálnu návratnosť investície.
 6. Zmeny v cenách elektrickej energie: Rastúce ceny elektrickej energie môžu zvýšiť úspory získané z fotovoltických systémov a tým urýchliť návratnosť investície.

Na presný výpočet návratnosti fotovoltického systému je dôležité zvážiť všetky tieto faktory a prípadne nás neváhať kontaktovať pre vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky spolu s výpočtom výroby elektrickej energie z fotovoltického systému.